Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành QĐ Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (Sửu đổi, bổ sung)